top of page

Integritetspolicy och villkor
(Uppdaterad 2022-03-01)

Ändringar i våra villkor sker löpande på denna sida. 
Ifall du inte accepterar våra villkor bör du omedelbart sluta använda denna hemsida. 

Fortsatt användande av vår hemsida innebär acceptans av våra villkor.
 

INLEDNING – VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

När man använder vår hemsida som besökare eller kund så överlämnas personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras med en fysisk person.

Sthlm Hårklinik är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos Sthlm Hårklinik.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Sthlm Hårklinik tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM PERSONUPPGIFTER

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för Sthlm Hårklinik.

De allmänna bestämmelserna innebär att Sthlm Hårklinik alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid användande av Sthlm Hårkliniks hemsida samlas endast information in som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varat samt vilka sidor som besökts. 

ÄNDAMÅL

Sthlm Hårklinik samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att tillhandahålla en tjänst som berörd person har begärt. Sthlm Hårklinik behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. 

SAMTYCKE

Sthlm Hårklinik strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Sthlm Hårklinik inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

SÄKERHET

Sthlm Hårklinik vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

RÄTT ATT FÅ INFORMATION OCH RÄTTELSE

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Sthlm Hårklinik. Om sådana personuppgifter finns hos Sthlm Hårklinik får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@stockholmharklinik.se

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Sthlm Hårklinik är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSHANTERING

Om det sker förändringar i hur Sthlm Hårklinik hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

KONTAKT – PERSONUPPGIFTSOMBUD

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:
E-mail: info@stockholmharklinik.se

COOKIES

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare.

Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din dator raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år på din dator för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies).

Vi använder cookies på vår webbplats för att:

Underlätta användningen av webbplatsen och göra så att sidorna ska laddas snabbt på din dator. (Förstaparts sessionscookie)

Med hjälp av analysverktygen Google Analytics (tredjeparts sessions- och permanenta cookies) samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, till exempel:

  • Om besökaren har varit på webbplatsen tidigare

  • Varifrån besökaren har klickat sig in till vår webbplats

  • Vilka sidor som besöks på webbplatsen

  • Hur lång tid besöket tar

  • Vilken webbläsare som används

Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakt oss på info@stockholmharklinik.se.

13. GDPR

13.1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

13.2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

13.3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Det vill säga namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

13.4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Sthlm Hårklinik är personuppgiftsansvarig. Bolaget ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

13.5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Vid en förfrågan lagras dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Samma sak gäller om du väljer att prenumerera på våra utskick med våra nyhetsbrev med inspiration, nyheter, tips och erbjudanden.

13.6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Sthlm Hårklinik får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

13.7. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har gjort en förfrågan hos oss eller valt att prenumerera på våra nyhetsbrev har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig.

13.8. Kan ni radera mig ur era system?
Som kund till oss, Sthlm Hårklinik, har du rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Så fungerar det:
Du har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

bottom of page